Beleidsplan van de stichting De Buurtbron Ommoord-Zevenkamp

Het doel van de stichting is het verlenen van bijstand aan kwetsbare en kansarme bewoners van de wijken Ommoord en Zevenkamp van Rotterdam.

Daartoe heeft de stichting een project lopen in elk van deze twee wijken. Voor deze projecten zijn afzonderlijke projectplannen.

Het beleid van de stichting is erop gericht deze projecten zo goed mogelijk te laten uitvoeren. Daarvoor zijn financiële middelen verkregen van charitatieve en kerkelijke fondsen. Voor het zo goed mogelijk aanvragen en verantwoorden van de verkregen gelden heeft de stichting zich verzekerd van professionele hulp.

Voor het uitvoeren van de projectplannen heeft de stichting twee medewerkers in dienst op deeltijdbasis.

Voor het uitvoeren van de werkgeverstaken heeft de stichting zich verzekerd van professionele hulp.

Het beleid van de stichting is niet gericht op uitbreiding buiten de wijken Ommoord en Zevenkamp.

De bestaande projectplannen beslaan een periode van drie jaren. Aangezien het niet in de verwachting ligt, dat de problemen, waarop de stichting zich richt, tegen die tijd verleden tijd zullen zijn, gaat de stichting ervan uit, dat vervolgprojecten zullen worden gepland om in de toekomstige behoefte te voorzien.

Rotterdam, 10 februari 2020